in ,

Kriz Komitesi El Kitabı İnci Bakırlı – Orhan Mete Balık

Çeviri: Rutgers University Association of International Relations

 

 

Tanıtım

Bu kitapçık bir kriz komitesindeki basit fikirleri ve konseptleri anlamanıza yardımcı olmanın yanı sıra araştırma için de vazgeçilmez bir rehber olarak görev alacaktır.

Kriz komitesi nedir? Kriz komitesi, delegelerin komitenin kontrolü dışındaki kaynakları komite içinde belirli hedeflere ulaşmak için kullanabileceği bir komite türüdür. Temel olarak bir kriz komitesi delegelerin yetkisini sadece komite işleyişiyle kısıtlı bırakmaz ve direkt olarak tartışılan konuyu etkilemesine izin verir. Kriz komiteleri genellikle 10 ile 20 arasındaki sayılardaki delegelerin komite başkanı tarafından canlandırılan yöneticiye tavsiye vermesi amacıyla kurulan kabine, hükümet, kurul, lig gibi yapılardan oluşur. Buna örnek olarak Barack Obama tarafından yönetilen 2010 Başkanlık Kabinesi komitesi örnek verilebilir.

Kriz komiteleri çoğunlukla (geçici komiteler hariç) komitede geçmişte yapılanlar, delegelerin karşılaşabileceği krizler, karakter portfolyoları hakkında önceden delegelere bilgi veren bir çalışma rehberine sahiptir. Bir karakterin portfolyosu sahip olduğu kaynaklar ve yetkilerle birlikte sorumluluklarını da içermelidir. Örneğin; Donanma Bakanı, klasik bir kabine karakteri, donanmanın kullanımı ve savaş pozisyonu alması ile ilgilenir. Karakterin geçmişi ise delegenin gücünü nasıl geliştirebileceği ve komiteyi etkileyebileceği konusunda fikir sahibi olması için eklenebilir.

Temelde delegenin amacı komitedeki en etkili delege olmaya çalışmaktır. Başka bir sözle, komitede başarılı olmak için delege komitede tartışmaya katılmalı, direktif yazmalı ve olası çözümlere katkıda bulunurken aynı zamanda kendi fikirleri ile ilgilenmelidir. Yani bir delege, kendi fikirlerinin komitede odak noktası olması için çabalamalıdır.

Bu kitapçık delegeye komiteye hazırlanma, komite sürecine dahil olma ve komiteye yönelik fikirler üzerine tavsiye sunacaktır.

Araştırma

Komiteler:

Komiteler konu, zaman, yapı açısından çok farklı olabilir; Roma Senatosundan, Futbol Federasyonuna, Yunan Tanrılarını içeren mitolojik bir komiteden, Sovyetler Birliği Devlet Güvenlik Komitesine… Kriz komiteleri aynı zamanda işleyiş bakımından da çeşitliliğe sahiptir, örneğin, klasik kriz komiteleri, müşterek kriz komiteleri (joint crisis committees) veya bunlardan bağımsız kriz komiteleri. Her şeyden önce, kişinin kendi kriz komitesini anlaması önemlidir. Aşağıda birkaç komite türünden örnekler ve genel amaçları verilmiştir:

Müşterek Kriz Komiteleri (Joint Crisis Committees):

Karşıt amaçlara sahip birden fazla komite çatışır. Bir komitenin başarısı genellikle diğerini kötü etkiler. Savaş ve toplumun desteği bu komitelerde çoğunlukla odak noktasıdır.

Örnek: Kurtuluş Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Seçimler…

Kabineler: 

Delegelerin politik bir kabinedeki üyeleri temsil ettiği komite türüdür. Konular genelde tarihi olur ancak yaygın temalar hükümetler, halk ayaklanmaları, terörizm, ekonomik yıkılış ve yeniden kurulma, sendikalar, işsizlik, uluslararası ilişkiler ve ekonominin yanı sıra başka çeşitli konuları da içerebilir. Kabineler konu açısından esnek davranmaya yatkındır, ancak genellikle zaman periyotları ve önemli olaylara sıkı sıkıya bağlı kalırlar. Komite başkanı kabinenin lideri olur.

Örnek: Barack Obama’nın Kabinesi, Bakanlar Kurulu…

Fantezi Komiteleri:

Fantezi komiteleri komitenin geçtiği evrene göre şekillenir. Kurallar ve karakterlerin yetkileri gerçek ve tarihi karakterlere göre farklı olabilir. Fantezi komiteleri genellikle konuyla daha önceden ilgili delegelerden oluşur. Özünde, fantezi komiteleri canlandırdığı kurgu evrenin önemli konularıyla ilgilenir.

*NOT: MUNTurkey.com fantazi komitelerini önermemektedir. Bu tür komiteler MUN konferanslarında değil, kulüp çalışmalarındaki mock debatelerde yer alabilir.

Örnek: Harry Potter, Game of Thrones, Star Wars komiteleri…

UNSC, United Nations Security Council (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi)

Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler’in en çok bilinen oluşumu olarak genelde kendisine verilen sorunları olabildiğince diplomatik yollardan çözmeyi amaçlar. Beş üyenin (P5 ülkeleri) sahip olduğu çözüm bildirgelerini ve direktifleri veto etme hakkı bu komiteye işbirliği ve oylama zamanında ilginç bir dinamik katmaktadır.  Delegeler çoğunlukla krizi kendi fikirlerini öne çıkarmak ve P5 ülkelerinin oylarını etkilemek için kullanır. Bu komitede kriz olup olmayacağı konferansa göre değişmektedir; bazı konferanslar delegelerin kriz ile ilgilenmesine izin vermezken bazıları krizler yoluyla onlara sınırsız güç sağlar. Çoğu komite tartışma ve kriz arasındaki dengeyi sağlayarak akıcı ve ölçülü bir kriz deneyimi sunar. Genellikle diplomatik tartışma Güvenlik Konseyi’nin odak noktasıdır.

NATO, North Atlantic Treaty Organization (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü)

NATO komiteleri de Güvenlik Konseyi’ne benzer işler. Belirgin farklılığı, NATO üyesi ülkelerden oluşan bu komitede P5 ülkelerinin veto hakkı sistemi yerine oybirliği şartının bulunmasıdır. Bazı konferanslar kriz işlememeyi tercih edebilir. Diplomatik tartışma önemli bir bileşenidir.

Kendinizi eğer burada bahsedilmeyen bir komitede bulursanız, delegasyonunuzdaki baş delegeye, danışmanınıza veya güvendiğiniz birine danışabilirsiniz; sizi komitede karşılaşabileceğiniz durumlar hakkında bilgilendirecektir.

Karakter Portföyü:

Karakter portföyü, delegenin komitesinde bilmesi gereken en önemli şeylerden biridir. Çoğu komite rehberi tüm karakterlerin portföylerine yer verir. Bu, genel olarak ilk oturumda komite içindeki ideolojilerin nasıl olması gerektiği hakkında fikir verir.
Bir karakterin portföyü; kişisel geçmişi, ideolojik duruşları, bağlantıları, geçmiş konumları, kaynakları ve kriz eylemleriyle tanımlanır. Çoğu komite rehberi sadece yüzeysel bilgiler sunduğundan bir karakterin portföyünü tam olarak kavramak için ek araştırmalar gereklidir. Öte yandan, bir karakter portföyü sabit değildir. Direktifler daha fazla kaynak, etki ve bağlantı biriktirmek için kullanılabilir, böylece bir delegenin komiteyi etkileme kabiliyetini artırır.

Araştırma Rehberi:

KOMİTE ÖZETİ:

Komite Adı:

Karakterin Görevi:

Karakter:

Delege Adı:

 1. Komiteniz neyi temsil ediyor? Başka bir deyişle, konferansta canlandırdığınız yapıyı açıklayın
 • Komitenin görevi ne?
 • Komitede ne tür krizlerle karşılaşacağınızı düşünüyorsunuz?
 • Komitenin direktiflerde kullanılabilecek kaynakları nelerdir?

2a. Komiteniz bir hükümeti temsil ediyorsa:

 • Komitenin genel siyasi politikası nedir?
 • Demokrasi mi otokrasi mi hâkim? Tek partili yönetim mi yoksa monarşi mi?
 • Siyasi olarak sağcı mı solcu mu, yoksa arada mı kalıyor?

2b. Komiteniz bir şirket veya başka bir organizasyonu temsil ediyorsa:

 • Komitenizin hedeflerine ulaşmak için sıkça gerçekleştirdiği bazı uygulamalar ve davranışlar nelerdir?
 • Başka bir deyişle, organizasyonunuzun çalışma usulü nedir?
 1. Komitenizin politik yapısı nedir?
 • Komite süresince meydana gelen politik olaylar nelerdir?
 • Komitede bulunan baskın ideolojiler nelerdir?
 • Önemli kültürel faktörler nelerdir (örneğin; din, demografi,

yaygın inançlar)?

 • Yaygın kültürel, dini, sosyal ve kamusal etkinlikler nelerdir (örn. Bağımsızlık Günü, Noel, Ramazan Bayramı)?

4a. Komiteniz geçmişte geçiyorsa:

 • Komitenin geçtiği yıllar süresince bölgede gerçekleşen olaylar nelerdir? (hükümet değişimi, savaşlar, isyanlar, kabul edilen büyük yasalar, vb.)
 • Komitenin geçtiği yıllarda dünyada gerçekleşen, komite için önemli olabilecek olaylar nelerdir?
 • Tarihte komitenizi takiben gerçekleşen önemli olaylar nelerdir? 

4b. Komiteniz günümüzde veya yakın gelecekte geçiyorsa:

 • Daha önce meydana gelen olaylara dayanarak, komitede gerçekleşebilecek bazı önemli olaylar nelerdir?
 • Yakın geçmişte dünyanın dört bir yanında gerçekleşmiş, bilmeniz komitenin gidişatına yardımcı olabilecek önemli olaylar nelerdir?
 1. Çalışma rehberinde öne çıkarılan ana sorunlar nelerdir? Her biri için kısa birer açıklama yapın
 2. Komiteniz için önemli belgeler nelerdir (örn. anayasa, manifesto, propaganda)?
 3. Çalışma rehberinizde sorular bulunuyorsa, bunlar nelerdir?

KARAKTER ÖZETİ: 

 1. Karakterinizin mesleği/pozisyonu ve unvanı nelerdir? 
 2. Bu pozisyondaki bir kişinin sahip olabileceği kaynaklar ve bağlantılar nelerdir? Mümkün olduğunca çok yazın! 
 3. Karakterinizin komitedeki kararlarını etkileyebilecek kendine özgü siyasi veya dini bağlılıkları var mı? 
 4. Karakteriniz, komitede kararlarını etkileyebilecek veya onlara ek kaynaklar ve bağlantılar sağlayabilecek yaşam deneyimleri, işleri veya bağlılıkları var mı? 
 5. Karakterinizin / pozisyonunuzun siyasi eğilimlerinden bazıları nelerdir? (Karakteriniz ne hakkında konuşmak istiyor?)

Direktifler

Direktif Yazımı

Direktifler, komitenin bir bütün olarak harekete geçme şeklidir. Komite üyeleri tarafından bir sorunu çözmek, önlemek veya genel olarak harekete geçmek için yazılan belgelerdir.

Direktifler başlıklı olmalı ve genel olarak alt maddeler hariç bir ila altı maddeden oluşmalıdır. Genel Kurul komitelerinde sıkça görülen sonuç bildirgelerinin aksine direktiflerde komuta edici bir dil kullanılabilir ve giriş maddeleri gerekmez. Eylem çağrısında bulunan bir direktif yazarken, delegeler sadece komitenin doğrudan kontrol sahibi olduğu kaynakları gerektiren maddeler yazmalıdır. Örneğin, bir Kartelin ulusal vergileri artırması veya bir Generaller Kabinesinin düşman birliklerini harekete geçirmesi mantıklı değildir. Direktiflerde çözümlerde kullanılan pasif fiillerin aksine aktif fiiller kullanılır. Bu fiillerin örnekleri şunları içerir:

Önermek, yetki vermek, yerleştirmek, görevlendirmek… (tam liste için orijinal versiyona bakınız)

Maddeler, kimin ya da neyin ne zaman ve nerede ne yaptığını ele almak içindir. Bu eylemlerin nasıl yapıldığını ele almak da önemlidir. Maddenin olabildiğince detaylı olması gerekir. 

Direktiflerin komiteye sunulabilmesi için belirli sayıda imza sahibine ihtiyaç vardır. Komite başkanı, bir direktifin komiteye sunulabilmesi için gerekli mevcut delege sayısını ve imzacı sayısını ilan edecektir. Bir direktifin komite onayından geçmek için genellikle başkanın takdirine göre ya basit çoğunluğa (% 50 + 1 oy) ya da güçlü çoğunluğa (% 66 + 1 oy) ihtiyacı olacaktır. Komite divanı ayrıca, oylama prosedüründe çekimser oyların “yumuşak hayır” sayılıp sayılmayacağına da karar verecektir. Eğer çekimser oylar “yumuşak hayır” olarak sayılırlarsa bir direktifin komitenin çoğunluğundan geçmesi gerekir, sayılmazlarsa direktifin yalnızca oy veren delegelerin çoğunluğundan geçmesi gerekir.

Bir direktif örneği:

Kime: İlgili Departmanlar

Kimden: Rusya’nın İçişleri Bakanı

 1. Acilen Odessa’ya Donetsk üzerinden doğuya Ukrayna’nın güney kısımlarını almak için 15000 üniformasız asker ve 5000 tank gönderin;
  1. Sivillerle veya Ukrayna ordusuyla gereksiz askeri çatışmaya girmeyin,
  2. Büyük bir şehir Ukrayna ordusu tarafından işgal edilmişse daha fazla bilgi için bu organa rapor verin,
  3. Büyük bir şehir işbirliği yapmayan ve saldırgan siviller tarafından işgal edilmişse, teslim olmalarını sağlamak için korkutma taktiklerini kullanın,
  4. Korkutma taktikleri işe yaramazsa kayıpları en aza indirmek için küçük çaplı askeri eylemlerde bulunun.
 2. Alınan tüm Ukrayna şehirlerindeki Ukrayna vatandaşları için 23.00’dan sonra sokağa çıkma yasağı ilan edilecektir, yasağa uymayanlara hapis cezası uygulanacaktır,
 3. Gönderilen tüm üniformasız askerler sadece Ukraynaca konuşacaktır.

Orijinal formatından Türkiye’de uygulanan formata göre değiştirilmiştir. Operasyonun içeriğine göre detaylar eklenebilir.

Yasa Değişiklikleri (Amendment)

Değişiklikler, komiteye sunulmuş olan bir direktife eklenen ek maddelerdir. Herkes bir değişiklik sunabilir ve genellikle yazılı olarak kabul edilir. Orijinal sponsorun direktife dahil etmek isteyip istemediğine bağlı olarak değişiklik dostça veya düşmanca olabilir. Değişiklik dostça ise, otomatik olarak direktife eklenir. Bir değişiklik dostça değilse, komite söz konusu direktife eklenip eklenmeyeceğine oylama yoluyla karar verecektir. Değişikliklerin genellikle ilgili direktifin imza sayısı yeterli olduğu sürece ek imzacılara ihtiyacı yoktur.

 

Kriz

Kriz genellikle anlaşılması zor bir kavramdır. Basit bir şekilde kriz, komite odasında olmayan her şeydir. Komite bir bütün ol

arak simüle edilen bir dünyadaki insanlarla, olaylarla ve gerçek dünyaya paralel olan kendi tarihiyle faaliyet gösterir. Komite sunulan direktifleri geçirdiğinde ya da reddettiğinde canlandırdığı dünyadaki insanları etkiler. Örneğin, bir Vali Kabinesi eyalet polisine ayrılan kaynağı kısmaya karar verirse suç oranları artacaktır ve bu kabinenin ilgilenmesi gereken bir sorun haline gelecektir. Bu, komitenin gerçekleştireceği her eylemin içinde bulunduğu dünyayı kesin olarak etkileyeceği anlamına gelir.

Komitenin bu doğası nedeniyle delegeler, kişisel krizler yoluyla kendi amaçları yönünde hareket etme fırsatına sahip olacaklardır. Bir delege, komite odasında tecrit edilmiş olmasına rağmen kriz direktifleri yoluyla dış dünyayı etkileyebilir. Bir kabinede bakan olarak yer aldığınızı düşünün. Bakanın büyük olasılıkla bir sekreteri, genel personeli, bir bakan yardımcısı, ailesi, arkadaşları ve günlük operasyonlarında kendisine yardım edebilecek tanıdıkları vardır. Bakan, personeline yazabilir ve komitedeki tartışmayı etkileyebilecek pek çok şey isteyebilir. Bu istekler, basit bir bilgi talebinden karmaşık bir suikaste her şey olabilir. 

Kişisel krizler yoluyla bir delege komitenin uyguladığı politikaları şekillendirebilir ve bu politikaları kişisel krizlerini geliştirmek için kullanabilir. Aynı zamanda delege, krizi kontrol eden bir konumda ise eldeki krizi çözmek için direktifler önermeye daha hazır olacaktır. Sonuç olarak bir delege krizleri komitenin en etkili üyesi olmak için kullanabilir. 

Bu bölümde bir kişisel krizin nasıl geliştirileceğine odaklanılacaktır. 

Kriz Haritalama

“Tarih her şey değilse bile bir başlangıç ​​noktasıdır. Tarih, insanların günün siyasi ve kültürel zamanını görmek için kullandıkları bir saattir. İnsan coğrafyasının haritası üzerinde kendilerini bulmak için kullandıkları bir pusuladır. Onlara nerede olduklarını, ama daha önemlisi ne olmaları gerektiğini söyler. ” – John Henrik Clarke 

“Bir harita sadece bir grafik oluşturmayla kalmaz, anlamı açar ve formüle eder; daha önce bağlantılı olduklarının farkında olmadığımız ayrık fikirler arasında köprüler kurar. ” – Reif Larsen, T.S. Spivet’in Seçilmiş Eserleri 

Kriz haritalama, bir komitenin politik, kültürel, sosyal ve ekonomik coğrafyasını anlama eylemidir. Bir kriz haritası tüm bu bilgileri birbirine bağlar, böylece delegeler eldeki sorunları en iyi şekilde anlayabilirler. Bu, daha sonra kriz notları ve direktifler aracılığıyla bu sorunları çözmelerini ya da onlardan faydalanmalarını sağlar. 

Bir kriz haritası dinamiktir ve sürekli olarak değişir. Diğer delegelerin kişisel krizleri tarafından etkilenebilir, kriz güncellemeleri ise delegelere belirli popülasyonların, grupların veya olayların koşulları hakkında fikir verebilir. Delegeler, bir delegenin kişisel krizi yoluyla dünya hakkında bilgi alarak kapsayıcı komite haritasını etkileyebilirler.

Kriz haritaları, haritanın komiteyle ilişkisinin korunabilmesi için yeni bilgilere ulaşıldıkça güncellenmelidir. Kriz haritalarını güncel tutarak delegeler komitenin siyasi coğrafyasında kolaylıkla gezinebilir, olaylara, gruplara, politikalara atıfta bulunarak yeni direktifler veya kendi kişisel krizleri için fikir üretebilirler.


 

Kriz Notları

“Bir durum hakkında yapabileceğiniz en kötü şeyin hiçbir şey yapmamak olduğunu düşünüyorum.” – Ice Cube

Kriz notları, delegelerin dış dünyayla etkileşimde bulunma yöntemidir. Delege komite odasında mecazi olarak takıldığından, komiteyi etkilemek amacıyla dış dünyada tanıdıkları herkese notlar yazabilirler. Kriz notları aracılığıyla bir temsilci kaynak biriktirebilir, bilgi keşfedebilir ve komitenin siyasi ortamını yeniden şekillendirme planları yürütebilir.

İrtibat Kurma

Her not irtibat kurularak başlar. İrtibat, temsilcinin bildiği veya tanıyacağı ve sıklıkla oluştuğu herhangi bir kişi olabilir. Örneğin, ortak kişiler sekreterler, aile ve arkadaşları içerir. Genel olarak, bir irtibat kurarken, bir temsilci karakterinin inandırıcı bir şekilde etkileşimde bulunacağı birine yazmak daha kabul edilebilir. Bir irtibat kurarken, bir temsilci ilişkilerini de tanımlamalı ve kişiye bağlam vermelidir. Özünde, irtibat kurarken, bir temsilci onlara genel bir geçmiş veya arka plan vermelidir. 

Eylem İsteme

İrtibat kurduktan sonra, bir temsilci isteklerini açıklamaya başlamalıdır. Taleplerinde, bir temsilci kim, ne, nerede, ne zaman ve nasıl sorularını cevaplamak için mümkün olduğunca spesifik olmalıdır. Bir delege de (Kriz Direktörü’nün önceki notlarının nasıl ele alındığına bağlı olarak) bu eylemin neden yapılmasını istediklerine dair ipucu vermeli veya doğrudan ifade etmelidir. Genel olarak, daha büyük ve daha zor görevler için delegenin kaynaklarını diğer notlar yoluyla hazırlaması ve koordine etmesi gerekir.

Notu Sonuçlandırma

Önemli ölçüde daha zor bir şey isteyen veya daha uzun bir not zinciri oluşturan notlar, genellikle kriz liderlerinin bir temsilcinin gönderdiği notun alaka düzeyini anlaması için nereye gittiklerini ima etmelidir. Son olarak, son bir düşünce ve uygun imza ile bitirin. Kriz yöneticileri genellikle geri alınamayacakları için imzalanmayan notları dikkate almazlar. Bazen, anonim olarak veya bir takma adla notlar yazmak yararlıdır, bu durumda yazan parantezleri kullanarak bunu netleştirin.

Özetlemek gerekirse, kriz notları kime yazıldığını, delege ile ilişkilerinin ne olduğunu (daha önce yazılmamışlarsa), bu kişiden ne istediğini, kimin, ne, nerede, ne zaman ve nasıl olduğunu ve nasıl tamamlanacağını açıklamalıdır, ayriyetten planın neden yapılacağı da duruma göre anlatılmalıdır. 

Kriz hedefi(Amaç veya bir döngü) veya bir dizi ilerleyen kriz notu, her bir notun bir önceki notun kaldığı yerden devam ettiği bir dizi kriz notundan oluşur. Hedefler/Döngüler genellikle, delegenin nihai hedeflerine ulaşmak için ulaşması gereken hedeflere sahip olacaktır. Kendi tanımlarına göre,hedefler/döngüler, her delegenin komite ilerledikçe yazdığı kişisel hikaye. Bir hedef için not yazarken, bir temsilci sahip olmadıkları kaynakları kullanmamalıdır. Hedef/Döngünün kendisi üç ana aşamadan oluşacaktır: edinme, tahsisi ve yürütme. Edinme aşaması, bir delegenin yayınları için gerekli kaynakları ve temasları biriktirdiği notları ifade eder. Tahsis, kaynakların ve etkili grupların hedef planının doruğunun gerçekleşeceği yerlere hareketini ifade eder. Son olarak, eylem gerçekleştiğinde hedef/döngü yürütme aşamasında zirvesine ulaşacaktır. Bir delege gerekli görüldüğü gibi kaynakları ve personeli almayı ve tahsis etmeyi seçebilir, ancak bu adımlar her zaman infazdan önce gelir. Temsilcinin bir suikast gibi anlık bir infaz veya büyük bir şirketin zorlanması gibi koordine etmeye devam edebilecekleri devam eden bir infazın olacağı döngü vardır.

Kriz hedefleri/döngüleri, belirli bir karakter için gerçekçi nihai hedeflerle komite önünde haritalandırılmalıdır. Ana hedef, bu hedefi kolaylaştırmak için kullanılan diğer döngüler/hedefler de seçilmelidir. Ana hedef delegenin nihai hedefiyle doruğa ulaşmalıdır. Her ne kadar hedefin/döngünün kendisi güncellemeler ve benzerleri nedeniyle değişebilse de, heyetin komite sırasında krizlerinde ne yapacağının genel bir taslağı olarak hizmet eder. Kriz personelinin bir temsilcinin hedefindeki/döngüsündeki ilerlemesini sınırlaması durumunda yedek hedef/plan olması her zaman iyi bir fikirdir. 

Bir hedef/amaç planlarken, bir delege, notlar yazmayı ve alternatif fikirler bulmayı kolaylaştıracak adımlar atmalıdır. 

Bir delege, amaçlarını/döngülerini veya hedeflerini gözden geçirmek ve nihai hedeflerine ilerlemek için fikirler sunmak amacıyla takımın baş delegeleri ve takımdaki diğer delegeler tarafından amaçlarını/hedeflerini ve döngülerini gözden geçirmelilerdir. 

Tekrarlamak

“Yaratıcı süreç, tek bir şimşek çakmasıyla karşılaştığınız bir durum gibi değil. Devam eden keşifleriniz var ve devam eden yaratıcı vahiyler var. Evet, belirli bir varış noktasına doğru yürümek gerçekten yararlı, ancak bu arada fikirlerinizin çiçek açması, kök salması ve büyümesi için kendinize yer açmalısınız. ” – Carlton Cuse

Bir metafor kullanmak için Romalılar Roma’ya nasıl su getirdiler?

Bu metaforda, coğrafi ve topografik bir haritaya eşdeğer kriz haritası. Topoğrafik harita üzerinde coğrafi sınır işlevi gören dağlar veya okyanuslar olabileceği gibi, siyasi kurumlar ve ideolojiler de kriz haritasında sınır görevi görebilir. Bir temsilcinin nihai hedefi Roma’nın şehre su getirme hedefine paraleldir. Hedefe yalnızca amaç/hedef/planr desteklendiğinde ulaşılır. Plan/hedef/döngü kullanan bir delege, nihai hedefine bir yol oluşturabilir. Kemerler, tıpkı su kemerleri fiziksel manzaraya göre uyum sağlamak ve değişmek zorunda olduğu için komitenin siyasi manzarasında gezinecek kadar esnek olmalıdır. Son olarak, kriz notları, su kemerinin kemerlerini inşa etmek için kullanılan her bir taşın eşdeğeridir. İlk başta önemsiz görünse de, bir dizi nottan sonra bir delege kendi dönhgülerinde/amaçları doğrultusunda yaptıkları ve kaydettikleri ilerlemeyi görebilir. Su kemerleri, her biri bir dizi taştan oluşan birden fazla kemerden yapıldığı gibi, bir delege kriz hedeflerini her biri bir dizi nottan oluşan döngüleri/planları aracılığıyla elde edebilir. 

Kriz Araştırma Rehberi

KRİZİN TASLAĞI

 1. Karakterinizin bağlantıları ve görüşleri göz önüne alındığında makul olan son hedefler nelerdir?
 2. Karakterinizin amaçlarına ulaşmak için kullanabileceği birkaç makul araç nedir?
 3. Karakterinizin elinde hangi kaynaklar var?
 • İktidarda kimi tanıyorsunuz?
 • Bazı temel portföy yetkileri nelerdir?
 • Başka hiç kimsenin yapamayacağı şeyi yapabilirsiniz (arka plan kılavuzuna bakın)?
 1. Hangi kaynakları edinmeniz gerekecek?
 • Yayınızı ilerletmek için neye ihtiyacınız var (yani bir fabrika kurmak, bir belge oluşturmak, vb.)?
 • Kimlerle tanışabilirsiniz?
 • ‘Ailenizde’ makul olarak kim yer alacaktır (bu insanlar telafi edilebilir ve büyük olasılıkla oluşturulacaktır. Kaynakları ve bağlantıları elde etmek için bunları kullanın)?
 1. Kaynakları elde etmek ve hedefinizi ilerletmek için hangi ideolojileri / olayları / kültürel yönleri / grup / ulusları kullanabilirsiniz?
 2. Ana kriz döngünüz/hedefiniz nasıl görünecek? Planlarınız/döngünüüz ideal olarak nasıl oynayacak? Planlarınız/döngünüz hedefinize ulaşmak için nasıl bir araya gelecek? 

Komite Oturumları

Komite oturumu, daha önceki araştırma ve hazırlıkların tümünün kullanıldığı yerdir.  Burada kriz notları ve direktifler yazılmalı, felsefeler, politikalar, eylemler ve fikirler tartışılmalıdır. Bir komitenin tartıştığı, yazdığı ve geçirdiği şeyin yanı sıra delegelerin nasıl etkileşimde bulunduğunu etkileyen birkaç temel mekaniği anlamak önemlidir.

Duruş ve Tutumlar

Komitede, delegeler başlangıçta kendilerini diğer delegelerle neredeyse bir beyaz sayfa gibi bulacaktır. Birkaç delege birbirini tanıyabilir, ancak çoğu durumda delegeler birbirini tanımaz. Bu, komitede bir delegenin istediği bir kişiliği üstlenebileceği anlamına gelir. Dahası, bir delege, kendini komitede, öfkeli bir komünist, yasaları büken bir politikacı, fevri bir general, diplomatik bir aracı veya olmak istediği herhangi bir şey olarak tanımlayabilir ve tanımlamalıdır. Karakterleri komitede ideolojilerinin, yakınlıklarının ve eylemlerinin bir somutlaşmış halidir. Öte yandan, bir delegenin duruşu ve tutumu karakterini değil, komitedeki kişisel faaliyetlerini tanımlar. Bir delegenin seçtiği karakter, yalnızca ideoloji, yakınlıklar ve istenen direktiflerdeki farklılıklar nedeniyle komitede kiminle çalışacağını etkileyebilir, ancak bir delegenin duruşu ve tutumu, odadaki diğer tüm delegelerin karakterlerine bakılmaksızın ona nasıl davrandığını etkileyecektir.

Bir delegenin duruşu, bir bütün olarak komitenin bu delegeye nasıl davranacağını belirler. Duruş, delegenin kendini komiteye nasıl sunduğu olarak tanımlanır. Belirli bir konuda iyi okumuş görünen bir delege, o konuyla ilgili bir direktif önerisi sunarken diğer delegeler üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Benzer şekilde, bilgisiz ve az araştırılmış bir havayı yansıtan bir delege, tartışma söz konusu olduğunda ciddi bir kayıp yaşayacaktır. Heyecanlı ve kendine güvenen bir delege, komitede kasvetli ve ilgisiz olan bir delegeye göre çok daha hoş karşılanacaktır. İdeal bir delege, komitede güvenilir bilgili, ilgi çekici, hevesli ve eğlenceli biri olarak görülecektir.

Bunun yanı sıra, bir delegenin tutumu veya diğer delegelere nasıl davrandığı, diğer delegelerin onlara nasıl davrandığı konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Başka bir delegenin tekliflerine, direktiflerine veya fikirlerine agresif bir şekilde saldıran bir delege, kendi fikirlerini önerirken diğer delegelerin desteğini kazanmakta zorlanabilir. Öte yandan, çok pasif olan bir delege zayıf iradeli ve manipüle edilebilir olarak görülebilir. Görüşler yapıcı veya yıkıcı olmanın daha iyi olup olmadığı konusundan kişiden kişiye göre değişir ancak komite içindeyken, her delege onlar için işe yarayan bir denge bulmalıdır. İdeal olarak, bir delege kibar ve yapıcı, ancak sağlam ve saygın olmalıdır.

Komitedeki herkes araştırmak, hazırlanmak ve katılmak için zaman ayırdı. Sorumlu ve saygılı olun. Herkes kazanmak için orada, ama kimse mutsuz olmak için orada değil.

Bir delegenin yapıcı veya yıkıcı olması gerektiği zamanlar olacaktır. Anahtar, bir denge bulmak ve birinin ya da diğerinin daha yararlı olduğu durumları tanımlamaktır. İdeal olarak, bir delege kendilerini “Arkadaş Canlısı Makyevalist” olarak konumlandırabilir

Arkadaş Canlısı Tutum

Dost olmak komitede müttefik bulmanın en kolay yoludur. Bir delege diğer delegelerle güçlü bir ilişki kurmak istiyorsa, onların direktiflerini, fikirlerini ve duruşlarını desteklemek bunu yapmanın kolay bir yoludur. Başka bir komite üyesiyle aynı fikirde olmasanız bile, bunu yapıcı bir şekilde yapmak neredeyse her zaman mümkündür.

Başka bir delege ile dostane bir ilişki kurmaya çalışırken kullanılan ortak taktikler şunları içerir:

 • Direktife Kibarca Ekleme Yapmak
 • Takım Oyuncusu Olmak
 • “Softball” (çok kolay ve yönlendirilmiş) Sorular Sorma 
 • Daha Önce Yapılan Noktaları Kanıtlarla Destekleme
 • Yaratıcı Fikirlere Karşı Açık Fikirli Olmak
 • Birleştirme Yönergeleri

Sık kullanılan ifadeler şunları içerir: 

 • “Birleştirebilir miyiz?”
 • “Nasıl katkıda bulunabilirim?”
 • “Buna sponsor olmalısınız” 
 • “… delegesinin dediklerini destekleyerek…”

Makyevalist Tutum

Amaca giden her yol mübahtır.

Yıkıcı olmanın zorluğu bunu, komitedeki diğer üyelerin güvenini ve saygısını kaybetmeden yapmaktır. Bu nedenle, bir delegenin yıkıcı tavırlarla diğer delegelerin desteğini kalıcı olarak kaybetmekten kaçınarak ikna etme yöntemleri kullanması önemlidir.  Bu tavırla delege, bir konu üzerindeki hakimiyetlerini iddia edebilir ve rakip ideolojilerin alanını azaltabilir. Yıkıcı davranmak, parti, ideolojik veya ahlaki hatlar boyunca tartışırken sağlam bir duruş sergilemenin iyi bir yoludur. Amaç kasıtlı olarak düşman olmak olmadıkça, tek bir delege için sürekli yıkıcı noktalar oluşturmamaya çalışın. Diğer delegeleri etkin bir şekilde sizinle çalışma, fikirlerinizi ve girdilerinizi kabul etme ve gelecekte sizi destekleme olasılıklarının azalmasına neden olacağına dikkat edin. Bu nedenle, yıkıcı noktaları kesinlikle mantıklı ve kişiliksiz tutmak veya nadir durumlarda tutkulu, duygusal olarak yüklü ve ideolojik olarak odaklanmış olmak önemlidir.

Machiavellian” / Yıkıcı olarak kullanılan yaygın taktikler şunları içerir:

 • Noktaları belirli, mantıksal örneklerle çürütmek
 • Kriz güncellemelerinin kanıt olarak kullanılması
 • “Hardball” (özellikle zor ve yönlendirilmiş) sorular sorma
 • Kendi oluşturduğunuz potansiyel çözüm türlerine sıkı sıkıya bağlı kalmak

Sık kullanılan kelimeler / Kelime öbekleri şunları içerir:

 • Orwellian, komünist, emperyalist, yozlaştırılabilir 
 • Zayıflar, yolsuzluklar
 • “Çoğunluğun zulmü”
 • “Bu, eldeki sorunu çözmez”

Fikir ve Yatkınlıklar

Fikirler ve Yakınlıklar esasen bir komitedeki delegelerin karakterleridir. Delegeler, önerdikleri veya onayladıkları fikirler veya kişisel yakınlıkları aracılığıyla doğrudan ilişkili oldukları konuları tartışmak için oy kullanacaktır. Bu nedenle, diğer delegelerin fikirlerini ve yatkınlıklarını göz önünde bulundurmak tartışma konuları önermek önemlidir.

Fikir Oluşturma ve Hak Talebinde Bulunma

Fikirler, bir ideolojiden, hızla gelişmiş bir eylem planına kadar her şeyden oluşur. Esasen, komite içindeki tartışma genellikle rakip fikirler arasındaki tartışma etrafında oluşur. Bir delege kendileriyle çatışan ideolojilere sahip delegelerle komiteye girer, ancak komite oturumları sırasında genellikle bu ideolojilerin içinde yaratıcı planlar, projeler ve politikalar bulmak zorunda kalırlar. 

Örneğin, delege görevlisinin radikal sosyalist ideolojileri olan bir sosyalist partinin bir üyesini temsil ettiğini varsayalım. Bu delege, teorik olarak, verilen ideolojilerini işçi hakları, işsizlik ödenekleri, genişletilmiş sosyal etki programları veya oluşturdukları diğer planlar veya politikalar gibi komitede buldukları tekliflerle savunur ve uygular.

Bir fikri benimseyerek delege, konunun önde gelen seslerinden biri olmasa bile yaratıcı bir şekilde hareket etme fırsatı elde eder. Bir delege, o fikirle ilgili proje ve planları aktif olarak destekleyerek ve önererek bir fikri kendi fikri olarak sunabilir. Örneğin, artan suçla ilgili bir tartışma sırasında, bir Adalet Bakanı suçu azaltmanın bir yolu olarak eğitimi savunmaya başlarsa, bu fikri kendilerine ait olarak sunmuş olur.

Verilen Karakterlerin Yatkınlıkları

Delegeler genellikle komiteye önceden belirlenmiş bir dizi ideoloji ve yakınlık ile girerler. Bunlar, karakterlerinin portföyüne ve kişisel geçmişine göre belirlenir. Bunlar genellikle bir karakterin arka planını okuyarak, bir karakterin geçmişini araştırarak belirlenebilir. Bir karakterin konumu, eski konumu ve bağlantıları genellikle bir karakterin yakınlıkları için iyi göstergelerdir. 

Örneğin, bir Maliye Sekreteri’nin, sanayileşme, vergilendirme veya tüm ekonomik konular olmasa da çoğunu tartışmakla ilgileneceğini varsaymak makul olacaktır.

Örneğin, bir Tarım Bakanı muhtemelen tarım ve gıda üretimi için bir yakınlığa sahip olacaktır. 

Benzer şekilde, bir İstihbarat Direktörü büyük olasılıkla ulusal güvenliği veya teknolojik ilerlemeyi tartışmak için bir yakınlığa sahip olabilir.

Komiteye Katılım

Komiteye katılmak için diğer delegelerin önerilerini dikkate almak gerekir. Diğer komite üyelerinin ilgilendiği düşünülen bir fikir üzerine hareket ederek benzer ideolojiye sahip olduğunuz delegelerle ortaklık kurabilirsiniz. Delege bu yolu anında tartışmanın önemli bir üyesi olmak için kullanabilir.

İlginç kriz güncellemeleri varsa, bir delege güncellemeyi o anki tartışmaya bağlamayı seçebilir veya güncellemeyle ilgili yeni bir sorunu tartışmak için tamamen yönlendirebilir. Esasen, delege bir kriz güncellemesini bir sonraki konuşmasında kullanmalıdır.

Yararlı Terimler Sözlüğü

Çekimser: önemli bir konuda veya bir oylama sırasında, delegeler evet ve hayır oylarından ziyade çekimser kalabilirler. Çekimser, evet veya hayır anlamına gelmediğinden dolayı oylama bittikten sonra sadece “Evet” ve “Hayır” oyları sayılmalıdır. Ancak bu durum Komite Divanı üyeleri tarafından değiştirilebilir, kimi zaman “Çekimser”, oylama sonucunda veya oylama esanasında(Oylama Havuzunda) “Hayır” diye de sayılabilir. Bu durumda, buna “yumuşak-hayır” çekimser denir. Delegeler, Komite Divanı Üyesine prosedürlerini değiştirebileceği veya değiştiremeyeceği hakkında itiraz edebilirler. 

Erteleme(Son Verme): Tüm BM veya Model BM oturumları erteleme oyu ile sona erer. Bu, tartışmanın bir sonraki toplantıya kadar ertelendiği anlamına gelir. Bu kısa bir süre (örneğin bir gecede) veya uzun bir süre (gelecek yılki konferansa kadar) olabilir.

Gündem: Komite önündeki konuların görüşülme sırası. Yoklama alındıktan sonra yapılması gereken ilk iş gündemi belirlemektir. 

Düzeltme: Kürsüdeki taslak çözüm kağıdı kararda bir değişiklik. İki tür olabilir: “dostça değişiklik” taslak çözüm kağıdının sponorları tarafından desteklenir ve direkt olarak geçer. “dostça olmayan/soğuk değişiklik” taslak çözüm kağıdı sponsorları tarafından desteklenmez ve tüm komite taradından oylanmalıdır.

Çalışma Kağıdı: Bir Model BM komitesinde tartışılan bir konuya ilişkin bir kılavuz,

genellikle konferans organizatörleri veya Komite Genel Sekreter Vekili tarafından yazılır ve konferanstan önce delegelere dağıtılır. 

Bağlayıcı: BM üye devletlerinde yasal güce sahip olmak. Güvenlik Konseyi çözüm kağıtları ve Uluslararası Adalet Divanı’nın çözüm kağıtları bağlayıcıdır; ancak  Genel Kurul kararları ile Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin çözüm kağıtları değildir. 

Blok: Benzer bir coğrafi bölgede veya belirli bir konuda benzer görüşte olan bir grup ülke. Bloklar genellikle birlikte oy kullanır.

Toplantı/Oturum: Resmi tartışmalara ara verilen. ülkelerin bir konuyu daha kolay ve gayri resmi olarak tartışabileceği bir tartışma talebidir. İki tür vardır: modere edilmiş oturum ve modere edilmemiş/açık oturum talebi.

Komite/Oturum Başkanı: Tartışmayı yöneten, zaman tutan, noktalar ve hareketlerle ilgili kurallar uygulayan ve prosedür kurallarını uygulayan Kürsü/Divan üyesi. Moderatör olarak da bilinir.

Kürsü/Divan: Bir Model BM komitesinden sorumlu olan, genellikle lise veya üniversite öğrencileri olan bir grup insan. Genelde bir Başkan, bir Müdür ve bir Raportörden oluşur. Kürsü, aynı zamanda Komite Divan üyelerinin ve Komite/Oturum Başkanı’nın geleneksel olarak oturduğu yer/platformdur. 

Decorum: Bir Model BM konferansındaki tüm delegelerin sergilemesi gereken diğerlerine verilen saygI. Başkan, komitenin bir konuşmacıya, kürsüye ya da büyükelçi olarak rollerine saygılı olmadığını hissettiğinde dekorum çağrısı yapar.

Temsilci: Bir Model BM komitesinde bir üye devlet veya gözlemci temsilcisi olarak görev yapan bir öğrenci.

Delegasyon: Belirli bir Model BM konferansında tüm komitelerde bir üye devleti veya gözlemciyi temsil eden tüm insan grubu. Genellikle hepsi aynı okuldan.

Yönetmen: Çalışma kağıtları ve taslak kararların oluşturulmasını denetleyen, konunun uzmanı olarak görev yapan, delegelerin ülkelerinin politikasını doğru bir şekilde yansıttığından ve caucuses sırasında dekorumun korunmasını sağlayan divanın bir üyesi.

Direktif/Tebligatname: Belirli bir sorunu veya konuyu ele almayı amaçlayan bir kriz komitesi tarafından geçirilmiş bir belge. Genel olarak, Direktifler eyleme yöneliktir, hazırlayıcı hükümler içermez ve bir kararın pasif fiillerinin aksine aktif fiiller içerebilir.

Fakülte Danışmanı: Model BM takımı, sınıfı veya kulübünden sorumlu öğretim üyesi.

Tartışma akışı: Bir Model BM sırasında olayların devam etme sırası. Bu genellikle resmi ve gayri resmi tartışmalar ve kararların hazırlanması, tartışılması ve oylanması süreci arasındaki hareketi gösterir.

Tokmak: Başkanın Model BM komitesinde düzeni sağlamak için kullandığı küçük bir tahta çekiç gibi şekillendirilmiş alet. Birçok konferans, bir komitede kullanılan tokmağı, divan tarafından o komitede en iyi olarak tanınan delege verir; bu nedenle terim, gerçek bir tokmak verilmemiş olsa bile, en iyi delege için verilen ödüle atıfta bulunmak için sıklıkla kullanılır.

Baş Delege: Bir Model BM kulübünün veya takımının öğrenci lideri.

Üye Devlet: Birleşmiş Milletler Şartı’nı onaylayan ve katılma başvurusu Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen bir ülke. Şu anda 193 üye ülke var.

Açık Oturum/Modere Edilmemiş Oturum: Delegelerin oturdukları ve Başkan’ın kısa bir süre konuşmalarını istedikleri resmi bir tartışmada mümkün olandan daha özgür bir görüş alışverişine olanak tanıyan bir grup toplantısı.

Resmi Oturum/Modere Edilmiş Oturum: Bir Model BM konferansında, delegelerin bir konuşmacı listesine dayalı bir sırayla belirli bir süre konuştuğu “standart” tartışma türü.

Gözlemci: Bir devlet, ulusal örgüt, bölgesel örgüt veya BM üyesi olmayan ancak tartışmalarına katılan sivil toplum kuruluşu. Gözlemciler usul meseleleri için oy kullanabilirler ancak yüksek derecede önem taşıyan/önem taşıyan meseleler için oy kullanamazlar. 

Yer(de): Bir Model BM konferansında, bir çalışma kağıdı veya taslak çözüm kağıdı yazıldığında, oturumlarda tartışılmayabilir. Müdür tarafından onaylandıktan ve komite tarafından tanıtıldıktan sonra, “yere” konur ve tartışılabilir.

Operatif fıkra: Bir kararın BM’nin bir sorunu nasıl ele alacağını açıklayan kısmı. Bir eylem fiili ile başlar (karar verir, kurar, tavsiye eder, vb.).

Sayfa: Bir Model BM komitesinde, bir delegeden diğerine veya bir delegeden Komite Divanına kısa bir süre için notlar göndermek için gönüllü olan bir delege.

Placard: Üzerinde ülkenin delegesinin konuşmasını istediği Sandalyeye sinyal vermek için havaya kaldırdığı bir kart stoğu.

Pozisyon Kağıdı: Bir ülkenin BM Model konferansından önce bir delege tarafından yazılmış bir konu hakkındaki pozisyonunun özeti.

Ön Hazırlık Maddesi: Bir kararın konuyla ilgili daha önce yapılmış eylemleri ve kararın neden gerekli olduğunu açıklayan kısmı. Bir katılımcı veya sıfatla başlar (dikkat çeken, ilgili, pişmanlık, farkında olma, hatırlama, vb.).

Usûl: Tartışılan konunun aksine bir komitenin yürütülmesi ile ilgili olmak. Mevcut tüm delegeler usule ilişkin konularda oy kullanmalı ve çekimser kalmamalıdır.

 

Yetersayı: Bir komitenin toplanması için gereken minimum delege sayısı. Genel Kurulda toplantı yeter sayısı, tartışmaya başlayacak üyelerin üçte biri ve karar almak için üyelerin çoğunluğundan oluşur. 

Raportör: Görevleri konuşmacı listesini tutmak ve çağrı yapmak, komite odasında idari görevlere yardımcı olmak ve bunları takip etmek olan bir divan üyesi.

Çözüm Kağıdı: Birleşmiş Milletler organı tarafından belirli bir sorun veya meseleyi ele almayı amaçlayan bir belge. Genellikle birçok delegasyonun ortak çabaları. Önleyici hükümler içermeli ve pasif fiillerle (dürtü, öneri vb.) Yazılmalıdır.

Yoklama/Sayım: Raportör’ün komitedeki her üye devletin adlarını yüksek sesle okuduğu bir Model BM komitesindeki ilk iş emri. Bir delege ülkesinin adı çağrıldığında, “şimdiki” veya “şimdiki ve oy veren” yanıtı verebilir. “Şimdiki ve oy kullanan” yanıt veren bir temsilci, önemli bir oylamada çekimser kalamaz.

Prosedür Kuralları: Bir Model BM komitesinin yürütüldüğü kurallar.

Lehte: Önerilen bir hareketi kabul etmek. Birçok oturum talebinin geçebilmesi için lehte oy kullanılması gerekir.

Sekreterlik: Model BM konferansının kurmaylığı.

Genel Sekreter: Model BM konferansının lideri.

İmzalayan: Taslak karar veya direktifin yere konmasını isteyen ve bunu gerçekleştirmek için taslak karar veya direktif imzalayan bir ülke veya delege. İmza sahibinin bir kararı veya direkitifi desteklemesi gerekmez; sadece tartışılmasını istiyor. Genellikle Model BM konferansları, taslak karar veya direktifin sunulması için minimum sayıda sponsor ve imza sahibi gerektirir.

Basit çoğunluk: % 50 artı bir komitedeki delege sayısının bir oyu. Çoğu oyu geçmek için gereken miktar.

Konuşmacı Listesi: Delegelerin konuşma sırasını belirleyen bir liste. Tartışmaya yeni bir konu açıldığında Başkan, placardlarını yükselten ve konuşmak isteyen tüm delegelere birer birer çağrı yaparak bir konuşmacı listesi oluşturacaktır. Tartışma sırasında bir delege, Divan’a bir not göndererek konuşmacı listesine eklenmek istediğini belirtebilir.

Sponsor: Taslak kararın yazarlarından biri. Dostça bir değişiklik ancak tüm sponsorlar kabul ederse oluşturulabilir.

Güçlü Çoğunluk: Oyların 3te ikisi ve bir delegenin oyu daha. Prosedürdeki belirli değişiklikleri geçmek için gereken miktar. Bazı başkanlar, kriz komitelerinde standart oy olarak güçlü çoğunluk oyu kullanır.

Madde: Tartışılan konu ile ilgili. Esas oylama, oylama bloğu sırasında hâlihazırda yürürlükte olan bir taslak karar veya değişiklik üzerinde yapılan oylamadır. Sadece üye devletler (gözlemci devletler veya sivil toplum kuruluşları değil) önem arz eden konularda oy kullanabilir.

Çalışma Kağıdı: Bazı delegelerin bir sorunun nasıl çözüleceğine dair fikirlerinin önerildiği bir belge. Genellikle taslak çözünürlük öncüsü.

Vet(o): Çin, Fransa, Rusya Federasyonu, Birleşik Krallık ve ABD tarafından Güvenlik Konseyi’nde herhangi bir taslak kararın geçmemesini sağlayan oy.

Oylama: Delegelerin komite için önerilen bir eylemi destekleyip desteklemediklerini belirttikleri zaman. 

Oylama prosedürü: Bir heyet oturumunun sonunda, delegelerin önerilen değişiklikler ve taslak kararlara oy verdikleri bir zamandır. 

Bu el kitabı aşağıda yer alan kitaptan İnci Bakırlı tarafından çevrilerek Türk MUN topluluğuna kazandırılmıştır. Metnin orjinali:

The Crisis Handbook v1.2

By Gabriel Borger

Contributions by: Eli Liebell-McLean and Anthony Yew

Rutgers University Association of International Relations

What do you think?

Written by inci bakırlı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Quiz: Your True MUN Position by Selen Güneri

Being a General Assembly MUNerin a Crisis Committee by İnci BAKIRLI